پروژه ها

تراشکاری

انواع قطعات تولیدی به روش تراشکاری CNC و منوآل

فرزکاری

فرزکاری قطعات خاص و دقیق